Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 25 lutego 2022 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Starachowicach za 2021 rok.
 7. Informacja Starosty Powiatu Starachowickiego o planowanych działaniach promocyjnych Powiatu Starachowickiego na 2022 rok.
 8. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku z działalności jednostki za 2021 rok i głównych kierunków pracy na 2022 rok. 
 9. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku z działalności jednostki za 2021 rok i głównych kierunków pracy na 2022 rok. 
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z działalności Społecznej Rady Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2021 rok. 
 11. Analiza działalności samorządów wiejskich i zarządów osiedli za 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski