Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej
Radni w sali – zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 września 2022 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

1)           Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)           Przyjęcie porządku obrad.

3)           Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.

4)           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5)           Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6)           Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

7)           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadną  skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.

8)           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Rataje.

9)           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Cmentarnej w miejscowości Parszów na ulicę Spacerową.

10)         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock.

11)         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock.

12)         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

13)         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

14)         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.

15)         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/266/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

16)         Interpelacje i zapytania radnych.

17)         Sprawy różne.

18)         Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski