Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o LVII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz 15.00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Wąchock w 2023 r.:
 7. Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,
 8. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 9. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
 10. Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
 11. Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2023 r.
 12. Informacja z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Starachowicach za 2022 r.
 13. Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2022 r.
 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock.
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z pracy Społecznej Rady Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2022 rok.
 16. Analiza działalności samorządów wiejskich i zarządów osiedli w 2022 roku.
 17. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku z działalności jednostki za 2022 rok i głównych kierunków pracy w 2023 r.
 18. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku z działalności jednostki za 2022 rok i głównych kierunków pracy w 2023 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock na lata 2023-2027.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąchock.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąchock.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski