Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja dyrektorów szkół z terenu Gminy Wąchock z przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu Gminy Wąchock za II kwartał 2021 r.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Ochrony Środowiska w Gminie Wąchock.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wąchock w 2020 roku.
 10. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, do których należy gmina Wąchock za 2020 r.
 11. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2020 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wąchock na lata 2021 – 2027”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Wąchock na rok szkolny 2021/2022.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Wąchock z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parszów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wąchock
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski