Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 września 2021 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku za I półrocze 2021 r.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 r.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2021 rok.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wykonania budżetu Gminy Wąchock za I półrocze 2021 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wąchock na lata 2021 – 2027”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/184/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski