Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 października 2021 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie – użyteczne.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych za 2020 rok.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu składanych za 2020 rok.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock za rok szkolny 2020/2021.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca wniosków złożonych do budżetu gminy na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.”
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski