Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 26 listopada 2021 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przygotowaniu do zimowego utrzymania infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Wąchock w sezonie 2021/2022. 
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu gminy za III kwartał 2021 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski