Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 3 grudnia 2021 roku o godz 15:30 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/207/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021 – 2032.

6. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski