Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XL Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 stycznia 2022 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury w Wąchocku za 2021 rok.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąchock.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji interpelacji i wniosków składanych przez radnych oraz jednostki pomocnicze w 2021 roku.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku z pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2021 rok.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Wąchocku z realizacji planów pracy komisji za 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wąchocku na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2022 roku”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich dzierżawcami.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski