Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 marca 2022 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy w 2022 r.
 7. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
 8. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 9. Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
 10. Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
 11. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wąchock i Powiecie Starachowickim za 2021 rok. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w związku ze zmianą granic.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia wspólnoty Żydów.  
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.”
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/210/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski