Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
  5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
  6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o sytuacji finansowej spółek w 2021 r., w których Gmina Wąchock była udziałowcem.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski