Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej
Radni w sali – zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 maja 2022 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wąchock za 2021 rok.
 7. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina Wąchock za 2021 rok.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu za I kwartał 2021 rok.
 10. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock za 2021 rok:
 11. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji z Starachowicach,
 12. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,
 13. Informacja Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski