Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o L Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 października 2022 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych za 2021 rok.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu składanych za 2021 rok.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock za rok szkolny 2021/2022.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Ochrony Środowiska  w Gminie Wąchock.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca wniosków złożonych do budżetu gminy na 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/271/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rataje.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąchock
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/206/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Starachowickiego                                      
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski