Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 września 2020 roku o godz 10:00

w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XIX/117/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020 – 2032.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnej i wyłącznie ich z użytkowania.
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski