Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o LII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 listopada 2022 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie – użyteczne.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/280/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąchock.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do szkół i placówek edukacyjnych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock. 
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski