Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej
radni w sali – zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o LX  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 maja 2023 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
 6. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock za 2022 rok.
 7. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
 8. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,
 9. Informacja Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie  opracowania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie  programowania oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski