Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o LXI  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

Radni podczas sesji Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza Jarosława Sameli
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 5. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina Wąchock za 2022 rok.
 6. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na podstawie raportu przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2022 rok.
 8. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Gminy Wąchock za 2022 rok.
 9. rozpatrzenie raportu,
 10. debata nad raportem,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock za 2022 rok.
 14. rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
 15. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock,
 16. dyskusja,
 17. odczytanie projektu uchwały i podjęcie uchwały. 
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski