Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej
radni w sali – zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o LXIV  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 października 2023 roku o godz. 15.00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych za 2022 rok.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu składanych za 2022 rok.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock za rok szkolny 2022/2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/344/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wąchocku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski