Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Zwołuję LXVSesję Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 29listopada 2023 roku o godz. 15.00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z realizacji budżetu gminy za III kwartał 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węglów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2036.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski