Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Zwołuję LXVI Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 27grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza na temat planowanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2024 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2036.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielka Wieś.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok.
  1. Odczytanie projektu uchwały,
  1. Odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Wąchocku,
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  1. Dyskusja oraz głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2024.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski