Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Zwołuję LXVII Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 31 stycznia 2024 roku o godz. 15:00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.
 7. Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2023 r.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąchock za 2023 r.
 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych i Rady Miejskiej w Wąchocku za 2023 rok. 
 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wąchocku na 2024 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich dzierżawcami.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2024 roku”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski