Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zwołuję LXIXSesjęRady Miejskie w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 27marca 2024 roku o godz. 15.00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock.
 7. Informacja Burmistrza z pracy Społecznej Rady SZOZ za 2023 r.
 8. Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2024 r.
 9. Analiza działalności samorządów wiejskich i zarządów osiedli w 2023 r.
 10. Informacja o pracy MGBP w roku 2023 i głównych kierunkach pracy w roku 2024.
 11. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy w 2024 r.:
  1. Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,
  1. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
  1. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
  1. Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Wąchock wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Wąchock.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wąchock.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną z dotychczasowym jej dzierżawcą.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/363/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025 i 2026 w ramach grupy zakupowej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na lata 2025 i 2026 w ramach grupy zakupowej.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej