Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 listopada 2020 roku o godz 10:00

i dostępna będzie na stronie internetowej

https://portal.posiedzenia.pl/wachock?

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wąchock w sezonie 2020/2021.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Ochrony Środowiska w Gminie Wąchock.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu gminy za III kwartał 2020 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąchock.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski