Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

zawiadomienie o sesji

Zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia26 czerwca2024 roku o godz. 15:00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąchock za 2023 rok.
 7. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina Wąchock.
 8. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na podstawie raportu przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2023 rok.
 10. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Gminy Wąchock za 2023 rok.
 11. rozpatrzenie raportu,
 12. debata nad raportem,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock wotum zaufania.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock za 2023 rok.
 16. rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 17. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock,
 18. dyskusja,
 19. odczytanie projektu uchwały i podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024 – 2034.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Ewa Maciąg