Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 grudnia 2020 roku o godz 10:00

w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków budżetowych i pozabudżetowych związanych z budową drogi                             na ul. Nadrzecznej w Wąchocku.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wąchock w 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr  XIX/116/2020 Rady Miejskiej  w Wąchocku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020 -2032.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok.
 14. odczytanie projektu uchwały,
 15. odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Wąchocku,
 16. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
 17. dyskusja oraz głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na 2021 rok.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski