Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 stycznia 2021 roku o godz 10:00

w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 5. Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2020 rok.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąchock.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku z pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2020 rok.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Wąchocku z realizacji planów pracy komisji za 2020 rok. 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wąchocku na 2021 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021 – 2032.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadną  skargi na Dyrektora Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury  w Wąchocku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2021 roku”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich dzierżawcami.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski