Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 marca 2021 roku o godz 10:00
w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Wąchock
 7. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
 8. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 9. Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
 10. Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
 11. Informacja z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Starachowicach za 2020 r.
 12. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach na temat bezrobocia w Gminie Wąchock oraz Powiecie Starachowickim w 2020 r.
 13. Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2021 r.
 14. Analiza działalności samorządów wiejskich i zarządów osiedli w 2020 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób jej przyznawania.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski