Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 maja 2021 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną z dotychczasowym jej dzierżawcą.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wąchock za 2020 rok.
 10. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku za 2020 rok.
 11. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock za 2020 rok
 12. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
 13. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,
 14. Informacja Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wąchocku. 
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu za I kwartał 2021 r.
 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o sytuacji finansowej spółek w 2020 roku, w których Gmina Wąchock była udziałowcem.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski