Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku za 2020 rok.
 7. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na podstawie raportu przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2020 rok.
 9. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Gminy Wąchock za 2020 rok.
 10. rozpatrzenie raportu,
 11. debata nad raportem,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock wotum zaufania.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock za 2020 rok.
 15. rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 16. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock,
 17. dyskusja,
 18. odczytanie projektu uchwały i podjęcie uchwały. 
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021– 2032.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski