Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku o godz 10:00

w Sali Widowiskowej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wąchock na lata 2020-2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąchock.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Gminy Wąchock z przeznaczeniem na renowację figury św. Jana Nepomucena przy ul. Kolejowej w Wąchocku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020 – 2032.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa    w Gminie Wąchock na rok szkolny 2020/2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnej i wyłącznie ich z użytkowania.
 14. Informacja dyrektorów szkół z terenu Gminy Wąchock z przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 15. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających  na terenie Gminy Wąchock za 2019 r.
 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku podjętych w 2019 r.
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku podjętych w I półroczu 2020 r.
 18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o sytuacji finansowej spółek w 2019 roku, w których Gmina Wąchock była udziałowcem.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu Gminy Wąchock za II kwartał 2020 r.
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Wąchock planowanych do realizacji w II półroczu 2020 r.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski