Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 1 marca 2021 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku z działalności jednostki za 2020 rok i głównych kierunków pracy w 2021 roku.
 7. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku z działalności jednostki za 2020 rok i głównych kierunków pracy w 2021 roku.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z działalności Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.”
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski