Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 18 listopada 2021 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

4. Zamknięcie sesji

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski