Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 grudnia 2021 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany granic sołectwa Rataje oraz części Osiedla Wąchock Południe.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021 -2032.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok.
 1. odczytanie projektu uchwały,
 2. odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Wąchocku,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
 4. dyskusja oraz głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na 2022 rok.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski