Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Wąchock

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Wąchock realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Malibud” Zbigniew Malicki ze Starachowic, które od lat jest jedynym oferentem na realizację tej usługi. Aktualna umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie 2020 r. na okres dwóch lat. Zgodnie z nią wybrany wykonawca zobowiązuje się m.in. w terminie od 16.11.2021 r. do 31.03.2022 r. do świadczenia usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu do odśnieżania oraz likwidacji śliskości na drogach zgodnie z określonymi przez Gminę Wąchock standardami.

Wykonawca zobowiązał się do usuwania nadmiaru śniegu z miejsc takich jak drogi gminne, zatoki oraz pętle autobusowe, a także do usuwaniu śliskości z jezdni poprzez posypywanie jej mieszanką piaskowo – solną.

Przypominamy, że w celu zlikwidowania śliskości posypywane piaskiem są i będą łuki i zakręty dróg, a także strome podjazdy. Drogi na odcinkach prostych nie będą posypywane.

Ponad to wykonawca ma obowiązek cztery razy w sezonie uprzątnięcia zalegających zasp śnieżnych z określonego terenu wraz z wywozem na wskazane miejsce.

Ze swojej strony gmina zobowiązuje się do zimowego utrzymania części dróg gminnych przy użyciu ciągnika rolniczego z pługiem będącego jej własnością. Ponadto do zimowego utrzymania dróg i chodników będą zaangażowani pracownicy interwencyjni, do obowiązków, których należało będzie odśnieżanie chodników przy głównych drogach, peronów autobusowych, posypywanie w awaryjnych przypadkach piaskiem i solą newralgicznych miejsc na drogach (łuki, wzniesienia) oraz miejsc przy szkołach, wykorzystując przy tym wcześniej przygotowane pryzmy piasku. W najbliższym czasie będzie kończony montaż siatki śniegowej, a także przy drogach w miejscach o dużym nachyleniu podłużnym, łukach, skrzyżowaniach, przy szkołach utworzone zostaną pryzmy z piasku.

Na terenie Gminy Wąchock drogi są utrzymywane przez trzech zarządców. Główna trasa przebiegająca przez Wąchock, Wielką Wieś i Parszów to droga krajowa nr 42. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości dotyczących jej odśnieżenia czy posypania zgłaszać należy do jej zarządcy, czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 41 273 32 58.

Jeśli wystąpią uwagi, co do dróg powiatowych Mirzec-Wąchock, która biegnie od drogi wojewódzkiej nr 744 – Mirzec, ul. Langiewicza – Wąchock, ul. Radomska i ul. Kolejowa – do drogi krajowej nr 42; Parszów-Majków (od dr. kraj nr 42 – Parszów ( ul. Młyńska ) – do gr. administr. powiatu (Majków); Skarżysko-Kamienna-Majków-Parszów (gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Górna – do dr. kraj. nr 42); Suchedniów – Mostki – Parszów Przebieg drogi: (Mostki) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Kamieniczki – do dr. kraj. nr 42); Rataje – Starachowice (dr. powiat. nr 0582T – Rataje – Starachowice, ul. Nowowiejska); Wąchock – Siekierno – Leśna (od dr. kraj nr 42 – Wąchock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno) należy dzwonić do Zarządu Dróg Powiatowych – tel. 41 273 02 27 lub 41 273 02 20.

Nieprawidłowości związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych zgłaszać należy bezpośrednio do Urzędu Gminy pod nr telefonów: 41 273 61 30 lub 41 273 61 36. Poza godzinami pracy urzędu kontaktować się należy z sołtysami swoich sołectw lub radnymi, którzy wiedzą, gdzie w tej sprawie interweniować.

Odśnieżanie chodników należy do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości położonych wzdłuż chodników. Właściciele zobowiązani są do usuwania zalegającego śniegu, który utrudnia chodzenie i może zagrażać pieszym. Również w okresie gołoledzi właściciele odpowiadają za usuwanie śliskości. Przypominamy, że za chodniki położone wzdłuż działek, które są niezamieszkałe również odpowiadają ich właściciele. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia poszkodowany może dochodzić odszkodowania od właściciela, który zaniedbał swojego obowiązku.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy właściciel nieruchomości ma siłę przerzucać śnieg, zwłaszcza, jeśli są to osoby starsze. Prosimy zatem Mieszkańców o wzajemną pomóc, w miarę możliwości.