Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

szyld Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Sposób i termin przeprowadzenia konsultacji zostały określone z zarządzeniu nr 138/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 6 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 138/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.poz. 571) oraz uchwały nr XXV/119/2012 Rady Miejskiejw Wąchocku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 3060) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu„Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 7 listopada 2023 r. do dnia 21 listopada 2023 r.

§ 3

  1. Konsultacje realizowane będą w formie pisemnej, poprzez wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji i uwag do projektu za pomocą karty konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Uwagi do konsultowanego projektu w formie pisemnej przewidzianej w ust. 1 należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub przesłać na wskazany adres korespondencyjny siedziby z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy 2024”, lub przesłać poczta elektroniczną na adres: milena.przygoda@wachock.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Konsultacje programu współpracy 2024”. Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji.
  3. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Z wyników konsultacji niezwłocznie po ich zakończeniu zostanie sporządzony protokół.

§ 4

Niniejsze zarządzenie oraz protokół, o którym mowa w § 3 ust. 4 zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąchock w zakładce: zadania publiczne;
  2. na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wąchock;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.