Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

1) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1335/1O POW. 0,3900 HA,

Cena wywoławcza wynosi 66.174,00 zł brutto w tym 23% podatku Vat

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100)

Wadium w wysokości 6.000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Nieruchomość znajduje się na terenie:

– dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość.

Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 1335/1 znajduje na obszarach oznaczonych jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe w pasie około 75 m od pasa drogowego ulicy Szkolnej, a w pozostałej części jako tereny rolne i niezabudowane tereny krajobrazowe. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako: grunty rolne zabudowane Br-RIVb-0,1161 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-PsVI-0,1114 ha, nieużytki N-0,0310 ha, pastwiska trwałe PsIV-0,0340 ha, pastwiska trwałe PsV-0,0182 ha, pastwiska trwałe PsVI-0,0277 ha, grunty orne RIVb-0,0516 ha.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Parszów przy ulicy Szkolnej, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną Nr 1335/1. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolne. Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Szkolnej. Działka w części przylegającej do ulicy Szkolnej na długości ok. 41 m ma szerokość ok. 27 m pozostała część o szerokości ok. 7,5 m i długości ok. 367 m. Teren płaski, nieużytkowany, nieogrodzony (z dwóch stron ogrodzenia sąsiednich nieruchomości), porośnięty roślinnością trawiastą, krzewiastą i samosiejkami drzew m.in. gat. sosna, wierzba, dąb. Na działce znajduje się nieczynna studnia kopana. Przez działkę przebiega odcinek sieci gazowej i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, dostęp do pozostałych sieci uzbrojenia terenu przez działki sąsiednie.

Na powyższą nieruchomość Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nrKI1H/00055245/2.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W DNIU 8 LIPCA 2021 ROKU O GODZ. 10.00  

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU,

UL. WIELKOWIEJSKA 1, POKÓJ Nr 2

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1655 ze zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy, nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny lub osoby fizyczne i prawne nie będące rolnikami.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą. Oznacza to , iż strony transakcji zawierają najpierw u notariusza warunkową umowę sprzedaży, a dopiero gdy dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie złoży w ciągu miesiąca, notarialnego oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości (czyli zrezygnuje z prawa pierwokupu), będzie można zawrzeć umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Jeżeli nabyta działka o powierzchni mniejszej niż 1 ha jest jedyną nieruchomością rolną nabywcy, nie ma on obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego. Gdyby jednak już wcześniej posiadał on ziemię rolną i dokupił w sąsiedztwie kolejną taką działkę, a ich łączna powierzchnia wyniosła 1 ha lub więcej, to zgodnie z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywca byłby zobowiązany do prowadzenia utworzonego w ten sposób gospodarstwa rolnego co najmniej pięć lat.

Ponadto nabywca nieruchomości nie będzie mógł jej zbyć ani oddać w posiadanie innym podmiotom w terminie 5 lat od dnia jej nabycia, chyba że wyrazi na to zgodę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (art. 2b ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 23 lutego 2021 roku. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 8 kwietnia 2021 roku – wniosków nie złożono.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł, nie później niż do dnia 2 lipca 2021 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 2 lipca 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku podanym przez organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać numer nieruchomości, której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, w dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium muszą figurować oboje małżonkowie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

–   dokumentu tożsamości;

–  w odniesieniu do osób fizycznych, zamierzających nabyć nieruchomość w związku   z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczne jest przedłożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

–  w odniesieniu do podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, ,

–  w odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu, (wzór – załącznik do  ogłoszenia),

–  w odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, do udziału w przetargu uczestnik zobowiązany będzie do przedłożenia umowy majątkowej małżeńskiej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej sporządzonej w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, lub pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

– w odniesieniu do pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

– w odniesieniu do cudzoziemców – promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 ze zm.).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania notarialnej umowy sprzedaży zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wniesione wadium. Za termin zapłaty uznaje się wpływ wymaganej należności na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy.

Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu                i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia właściwego ministra ds. wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 roku  poz. 2278 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach                   i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Działy III i IV księgi wieczystej  KI1H/00055245/2wolne są od wpisów.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę Starachowickiego.

Granice nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic, nabywca zleci uprawnionemu geodecie na własny koszt.

Gmina Wąchock nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zaewidencjonowane.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przeprowadzenia remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji istniejącego na nieruchomości uzbrojenia.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia  o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku  poz. 1490 oraz z 2020 poz. 1698).

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU UL. WIELKOWIEJSKA 1 ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW, ZAMIESZCZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ www.gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz www.wachock.pl.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Załączniki: