Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXVII/210/2021Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4376) oraz uchwałą nr XLII/242/2022Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/210/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1542)zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresieochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnychoraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 r.

§ 2

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuochronyi promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnychoraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 r.stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

ZakresRodzaj zadaniaWysokość środków       na dotację w 2022 r.Termin realizacji zadaniaWysokość przyznanych dotacji w 2021 r.
Ochrona i promocja zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii)1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych  naobiektach użyteczności publicznej                     na terenie gminy Wąchock oraz organizacja turniejów                       i rozgrywek sportowych na terenie gminy. 2. Zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych poprzez organizację spotkań lub imprez o charakterze artystyczno – kulturalnym wraz z działaniami profilaktycznymi.35.000,0020 lipca – 30 listopada 2022 r.3.000,00
Kultura fizyczna                            1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. 2. Organizacja imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.2.500,00 zł20 lipca – 30 listopada 2022 r.3.754,00
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych1. Promowanie aktywnego trybu życia osób starszych
 i niepełnosprawnych poprzez organizowanie czynnego spędzania wolnego czasu. 2. Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
2.500,00 zł20 lipca – 30 listopada 2022 r.2.500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1. Organizowanie konkursów, imprez, przeglądów, pikników oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej. 2. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy. 3. Wydanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu służących upowszechnianiu walorów historii, tradycji i kultury gminy Wąchock. 4. Organizowanie rajdów  i gier terenowych dla dzieci                i młodzieży z terenu gminy Wąchock tematycznie związanych z historią miasta i regionu. 5. Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego gminy Wąchock poprzez przedsięwzięcia służące dokumentowaniu wydarzeń kulturalnych, organizowanych na terenie gminy przez szeroko rozumiane formy audiowizualne (np. filmy, wystawy fotograficzne, prezentacje multimedialne). 2.500,00 zł20 lipca – 30 listopada 2022 r.4.000,00
 1. SPOSÓB I WARUNKI PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać osobiście za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przy                            ul. Wielkowiejskiej 1 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) w zaklejonych kopertach opatrzonych pieczęcią organizacji, oznaczonych napisem „Otwarty konkurs na realizację zadań pożytku publicznego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 14.00. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. u. z 2018 r. poz. 2057) – druk do pobrania na stronie BIP w zakładce zadania publiczne.
 3. Ofertę należy sporządzić z dużą starannością poprzez dokładne wypełnienie wszystkich rubryk pismem maszynowym lub komputerowym. W miejsca, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian         w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 5. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
 6. Oferta powinna być spięta w sposób zapobiegający dekompletacji.
 7. Oferta nie może dotyczyć zadania, na realizację którego organizacja otrzymała z innego tytułu środki finansowe z budżetu gminy.
 8. Oferta musi obejmować zadanie zgodne z celami statutowymi organizacji oraz z ogłoszonym konkursem.
 9. Wymagany jest wkład własny finansowy lub wkład osobowy przy realizacji zadania publicznego, którego dotyczy składana oferta w wysokości co najmniej 5% kwoty wnioskowanej dotacji.
 10. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji zadania publicznego nie mogą przekroczyć:
 11. w przypadku zadań zakresu ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) – 30% wartości otrzymanej dotacji;
 12. w przypadku pozostałych zadań – 20% wartości otrzymanej dotacji.
 13. Wyżywienie dla uczestników realizowanego zadania nie może przekroczyć10% wartości otrzymanej dotacji.
 14. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę w danym zakresie.
 15. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
 16. odpis z właściwego rejestru (jeżeli jest inny niż KRS) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta;
 17. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 18. kopia aktualnego statutu.
 19. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli:

 1. złożona jest przed podmiot uprawniony do złożenia oferty;
 2. złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
 3. złożona jest na właściwym formularzu;
 4. jest prawidłowo wypełniona;
 5. podpisana jest przez osoby uprawnione;
 6. dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki i potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 7. złożona oferta jest jedyną ofertą złożoną przez oferenta na dane zadanie;
 8. koperta została opisana zgodnie z warunkami konkursowymi;
 9. wnioskowana wysokość dotacji nie jest wyższa niż wysokość środków finansowych zaplanowanych na dane zadanie.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowane będą oferty, które zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

 1. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
 2. Ocena możliwości realizacji zadania (max. 35 pkt):
 3. posiadany sprzęt (max. 5 pkt);                                                                                           
 4. zgodność zadania z celami statutowymi organizacji oraz zgodność zaplanowanych w ofercie działań z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (max. 10 pkt);        
 5. wykorzystanie bazy sportowej/budynków lub obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wąchock(max. 10 pkt);
 6. zasoby kadrowe oferenta oraz kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (max. 10 pkt).
 7. Ocena kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (max. 30 pkt):
 8. kosztorys zawierający rodzaj kosztów i ich zasadność (max. 5 pkt);
 9. wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (max. 10 pkt);    
 10. uwzględnienie innych źródeł finansowania (max. 15 pkt).
 11. Liczba osób objętych zadaniem i jego celowość (max. 10 pkt):
 12. dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców (max. 5 pkt);
 13. cel zadania (max. 5 pkt).
 14. Ocena dotychczasowej współpracy z samorządem (max. 15 pkt).
 15. Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań publicznych (max. 10 pkt). 
 • TERMINY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
 • Oferty konkursowe będą rozpatrywane i opiniowane przez komisję konkursową.
 • Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 4 lipca2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 pok. 16

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 lipca2022 r.

 • Wyboru ofert dokona Burmistrz na podstawie ocen komisji konkursowej. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotami, których oferty zostały wybrane jest protokół zatwierdzony przez Burmistrza.
 • Złożenie oferty konkursowej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 • Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta                      i  Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchocku przy ul. Wielkowiejskiej 1.
 • Ogłaszający unieważnia konkurs ofert jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w pkt 7.
 • WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
 • Środki finansowe przyznane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 • budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierżawy gruntów;
 • działalności gospodarczej, politycznej i religijnej;
 • pokrycia deficytu działalności organizacji;
 • wstecznego finansowania projektów;
 • utrzymania biura organizacji oraz wynagrodzeń statutowych;
 • zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielanie dotacji;
 • prac remontowo – budowlanych w części niedotyczącej realizowanego zadania;
 • podatków, ceł i opłat skarbowych, opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
 • Dopuszcza się dokonywanie przesunięć w wysokości nie większej niż 10% pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów.
 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań będą określać umowy zawarte pomiędzy gminą a wyłonionymi oferentami.
 • Podmioty dotowane po zakończeniu realizacji zadań zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z wykonanego zadania zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. u. z 2018 r. poz. 2057) – druk do pobrania na stronie BIP      w zakładce zadania publiczne.

Załączniki:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Załączniki: