Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust 1 i 2w związku z art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

zarządza co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Wąchock przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone w miejscowości Wąchock, stanowiące własność Gminy Wąchock, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 3188/1 o pow. 0,2202 ha i nr 3035/1 o pow. 0,8522 ha, objęte księgą wieczystą KW nr KI1H/00015815/7.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 oraz zamieszczenie na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info zakładka „nieruchomości”, i wachock.pl „aktualności”, a także opublikowanie w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Lp.OZNACZENIE NIERUCHO-MOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ I EWIDENCJI GRUNTÓW  POWIERZ-CHNIA NIERUCHO-MOŚCI    OPIS NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA      CENA NIERUCHOMO-ŚCI  INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY
 3188/1 Wąchock   Kw nr KI1H/000 15815/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,2202 haNieruchomość gruntowa położona w Wąchocku, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 3188/1, bez dostępu do drogi publicznej. Stanowi wąski i długi pas gruntu o szerokości około 10 m, graniczący z działką, na której znajduje się przepompownia ścieków. Teren nierówny, niezabudowany, niezago-spodarowany, podmokły, miejscami występują zastoiska wody. W najbliższym sąsiedztwie tereny nieużytkowanych podmokłych łąk, rzeka Kamienna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przez działkę przebiega odcinek kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej,  kabel telekomunikacyjny, na działce znajduje się słup energetyczny średniego napięcia, nad działką przebiega linia średniego napięcia. Działka porośnięta pojedynczymi drzewami w większości gatunek olcha. W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako łąki trwałe i nieużytki. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 3188/1 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny zieleni łęgowej i łąk, strefa zwiększonych walorów przyrodni-czych – lokalna eko-strefa. Na podstawie map zagrożenia powodziowego, przedmiotowa działka znajduje się w całości na terenie szczególnego zagrożenia powodzią o zasięgu wody 1%, co znacznie ogranicza sposób jej zagospodarowania. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.24.858,30 zł w tym 23% podatku Vat (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 30/100) (interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r. znak: 0114-KDIP4-2.4012.62.2023.1.MC)  Sprzedaż                 prawa własności nierucho-mości                 
2.3035/1 Wąchock   Kw nr KI1H/000 15815/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,8522 haNieruchomość gruntowa położona w Wąchocku, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 3035/1, bez dostępu do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zloka-lizowana przy ulicy Wygoda oraz tereny rolne i zadrzewione. Teren płaski, podmokły, niezabudowany, niezagospodarowany, na obrzeżach działki od strony północnej i południowej występują zadrzewienia gatunek olcha oraz niekoszona wysoka roślinność trawiasta. Przez działkę, od strony ulicy Wygoda, przebiega kabel telekomunikacyjny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako łąki trwałe i nieużytki. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka nr 3035/1 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny zieleni łęgowej i łąk, strefa zwiększonych walorów przyrodni-czych – lokalna eko-strefa oraz w niewielkiej części jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe. Na podstawie map zagrożenia powodziowego, przedmiotowa działka znajduje się w całości na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, co znacznie ogranicza sposób jej zagospodarowania. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.46.014,30 zł w tym 23% podatku Vat (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czternaście  złotych 30/100) (interpretacja indywidualna z dnia 13 kwietnia 2023 r. znak: 0114-KDIP4-2.4012.57.2023.2.WH)    Sprzedaż                 prawa własności nierucho-mości                 

Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 poz. 344 z późn. zm.), którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 25 kwietnia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku, mogą złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr 10, wnioski o ich nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku na okres 21 dni, licząc od dnia 25 kwietnia 2023 roku do dnia 16 maja 2023 roku a także zamieszcza się na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info. w zakładce „nieruchomości” i wachock.pl. „aktualności”

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Jarosław Samela


Załączniki:
Biuletyn Informacji Publicznej: gmina.wachock.sisco.info