Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej w drodze zamiany.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Lp.OZNACZENIE NIERUCHO-MOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ I EWIDENCJI GRUNTÓW  POWIERZ-CHNIA NIERUCHO-MOŚCI    OPIS NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA      CENA NIERUCHOMOŚCI  INFORMACJE O PRZEZNACZENIU ZBYZIA W DRODZE ZAMIANY
 77 RATAJE   Kw nr KI1H/000 46719/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,7600 haNieruchomość gruntowa, stano-wiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 77, położoną w miejscowości Rataje. W najbliższym sąsiedztwie grunty rolne, zalesione i zakrzaczone oraz kompleks terenów leśnych. Działka bezpośrednio przylega do drogi gminnej gruntowej                tj. działki nr 78. Grunt niezabudowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Teren działki pofałdowany, kształt nieregularny. W ewidencji gruntów sklasyfi-kowana została jako LsIV- lasy. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka nr 77 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny rolne i niezabudowane tereny krajobra-zowe. 23.636,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100) Zbycie w drodze zamiany zwolnione z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług  Zbycie w formie bezprzetargowej w drodze zamiany                 prawa własności nieruchomości ujętej w wykazie, na nieruchomość oznaczoną nr 2/939 położoną w Ratajach, stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Skarżysko                 
2.79 RATAJE   Kw nr KI1H/000 46719/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,1900 haNieruchomość gruntowa, stano-wiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 79, położoną w miejscowości Rataje. W najbliższym sąsiedztwie grunty rolne, zalesione i zakrzaczone oraz kompleks terenów leśnych. Działka bezpośrednio przylega do drogi gminnej gruntowej                tj. działki nr 78. Grunt niezabudowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Teren działki pofałdowany, kształt nieregularny. W ewidencji gruntów sklasyfi-kowana została jako LsIV- lasy. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań                          i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 79 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny rolne i niezabudowane tereny krajobra-zowe. 6.802,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwa złote 00/100) Zbycie w drodze zamiany zwolnione z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług  Zbycie w formie bezprzetargowej w drodze zamiany                 prawa własności nieruchomości ujętej w wykazie, na nieruchomość oznaczoną nr 2/939 położoną w Ratajach, stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Skarżysko                

Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 poz. 344 z późn. zm.), którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 10 października 2023 roku do dnia 23 listopada 2023 roku, mogą złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr 10, wnioski o ich nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku na okres 21 dni, licząc od dnia 10 października 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku, a także zamieszcza się na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” i wachock.pl „aktualności”

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach zbycia udziela pracownik tut. Urzędu pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Jarosław Samela