Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

Od 5 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie PP „Czyste Powietrze”. Została wprowadzona nowa część Programu – Części 3, dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w której:

• w porównaniu do progów obowiązujących w Części 2 programu, został określony przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniający do najwyższego poziomu wsparcia tj. 900,00 zł – gospodarstwa wieloosobowe i 1.260,00 zł – gospodarstwa jednoosobowe;

• dodatkowo wprowadzono jako alternatywne do dochodu kryterium kwalifikowalności – prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ponadto w Części 3 Programu obowiązuje:

• Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;

• Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;

• Zwiększenie liczby transz rozliczeń do pięciu;

• Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

Pozostałe zmiany:

•   Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

•   Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

  • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).

•   Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji.

•   Rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/  (nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf).

 Treść Programu wraz ze zmianami, w tym rodzaje przedsięwzięć, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania dofinansowania oraz szczegółowe warunki udzielania dofinansowania, dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl w zakładce: wymagana dokumentacja – ścieżka WFOŚiGW.

Przypominamy również o możliwości uzyskania informacji, materiałów informacyjnych oraz pomocy w sporządzaniu wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Celem umówienia spotkania oraz złożenia wniosku w gminnym punkcie, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 41 27 36 130 lub 41 27 36 132.