Anikieta

Poniedziałek, 16 Grudzień 2019

Ankieta dla mieszkańców terenu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"

Zwracamy się do Państwa z uprzejmš proœbš o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczšcej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Informacje z ankiet pozwolš nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększš jakoœć prowadzonych działań przez LGD – Wokół Łysej Góry. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostanš wykorzystane do sporzšdzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

Ankieta do wypełnienia

Karate

Poniedziałek, 09 Grudzień 2019

Informacja ARiMR

Poniedziałek, 09 Grudzień 2019

„ARiMR przypomina : Posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas ww. spisu umieszcza się w księdze rejestracji. Dodatkowo posiadacz świń przekazuje Kierownikowi biura ARiMR informację o liczbie zwierząt ustalonej podczas spisu. W przypadku wyzerowania stada świń w roku 2018 należy złożyć spis zerowy. Termin 12 miesięcy liczymy od dnia złożenia spisu za poprzedni rok. „

Sylwester

Poniedziałek, 09 Grudzień 2019

Turniej

Poniedziałek, 09 Grudzień 2019

Wykaz

Piątek, 06 Grudzień 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (T.J. DZ. U. Z 2018 R. POZ. 2204 Z PÓŹN. ZM.), PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2020 ROKU

czytaj więcej

Wznowienie chlorowania z ujęcia Wielka Wieś

Piątek, 06 Grudzień 2019

PWIK Starachowice informuje odbiorców wody z ujęcia Wielka Wieś (Węglów, Wielka Wieś, Wąchock - część ul. Ceglanej i Wielkowiejskiej), że powtórne badania wykazały śladowe ilości coli w ilości 2jtk/100ml.

W związku z powyższym wznawia się chlorowanie wody do odwołania.

Woda z ujęcia Wielka Wieś zgodna z normami

Czwartek, 05 Grudzień 2019

PWIK informuje, że w związku z doprowadzeniem wody do jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zakończono chlorowanie wody z ujęcia Wielka Wieś.

Spotkania Artystyczne

Poniedziałek, 02 Grudzień 2019

Mikołaki 2019

Poniedziałek, 02 Grudzień 2019

gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy