CZAD ZABIJA - BĄDŹ CZUJNY !!!

Poniedziałek, 02 Styczeń 2017

APEL
CZAD ZABIJA – BĄDŹ CZUJNY !!!


Jak się przygotować - poradnik
Jak się przygotować - infografika


Wraz z nadejściem jesieni, rozpoczyna się okres grzewczy, a z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób z całej Polski. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Państwowa Straż Pożarna co roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11 830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, 181 pożarów od urządzeń na paliwo ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwo gazowe. (Dane statystyczne KG PSP)

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych. (Dane statystyczne KG PSP)

W związku z powyższym mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa apelujemy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności o:

- dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,
- zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych,
- właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) zabrania się :

- użytkowania instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie,
- użytkowania instalacji i urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta,
- użytkowania instalacji i urządzeń niepoddawanych okresowym kontrolom w wymaganych czasookresac,

Przewody kominowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze należy czyścić w następujących czasookresach

- urządzenia na paliwo stałe – co najmniej raz na 3 miesiące,
- urządzenia na paliwo płynne lub gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy,
- urządzenia w zakładach zbiorowego żywienia – co najmniej raz w miesiącu.

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku , jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych .

Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) przewody kominowe winny być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, co najmniej raz w roku, a czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm.)

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego, apeluję do Państwa o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek w ęgla jest gazem powstaj ącym w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt, że jest gazem silnie trującym i nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie "dusi w gardle" strażacy nazywają go

  „CICHYM ZABÓJCĄ”


Zobacz więcej - film "Czad - cichy zabójca"

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy