USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wtorek, 07 Luty 2017

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U z 2016 r. poz. 2249).

Najbardziej istotne zmiany dotyczą zniesienia wymogu uzyskania zezwolenia na usuwanie:

1) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

3) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

4) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W związku z powyższym osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewa lub krzewy z terenu własnej posesji (na własne potrzeby) pod warunkiem, że usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie są aktualnie zobowiązane do uzyskania decyzji zezwalającej na ich usunięcie, ponadto nie ma wymogu zgłaszania tego faktu w tut. Urzędzie.

Powyższe zmianynie dotyczą:

- drzew w lasach prywatnych – usuwanie drzew następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), a organem właściwym do uzgodnienia wycinki jest Starosta Starachowicki,

- drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków – w przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ochroną konserwatorską, organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie jest Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach,

- drzew i krzewów objętych ochroną gatunkową - co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów orazgniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu może spowodować naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), np. umyślne niszczenie, niszczenie siedlisk, umyślne płoszenie lub niepokojenie, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptasich - konieczne jest uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności powodujących naruszenie tych zakazów w myśl art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z usuwaniem drzew lub krzewów bytują ptaki, wycinka powinna być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od dnia 1 marca do 15 października. Z uwagi na powyższe, nie jest wskazane usuwanie w tym okresie drzew oraz krzewów ze względu na potencjalne naruszenie przepisów.

Ponadto przypominamy, że teren całej Gminy Wąchock objęty jest obszarowymi formami ochrony przyrody, tj. obszar Natura 2000 Ostoja Sieradowicka, Sieradowicki Park Krajobrazowy, Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, dla których obowiązują zakazy dotyczące niszczenia schronień i miejsc rozrodu zwierząt, likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną przewidziane do usunięcia drzewa lub krzewy stanowi własność innych podmiotów niż osoby fizyczne lub gdy wycinka ma związek zprowadzeniem działalności gospodarczej, w dalszym ciągu istnieje wymóg uzyskania zezwolenia, wydawanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewa lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. na terenie nieruchomości jest prowadzona lub będzie prowadzona działalność gospodarcza a zamierzone usunięcie drzew lub krzewów jest związane z tą działalnością; celem wycinki drzew z terenu nieruchomości jest sprzedaż lub przekazanie pozyskanego drewna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą) oraz osoby prawne i inne podmioty nadal są zobowiązane do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, których obwody pni przekraczają wyżej podane wartości (100 cm lub 50 cm w zależności od gatunku) lub krzewów rosnących w skupiskach o pow. większej niż 25 m2.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia w przypadku:

- usuwania drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

- usuwania drzew i krzewów z plantacji, tj. uprawy drzew lub krzewów o zwartej powierzchni, co najmniej 0,1 ha założonej w celu produkcyjnym,

- usuwania drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia jest zagrożone administracyjną karą pieniężną. Odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko przedsiębiorca, ale także osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, m.in. w przypadku niszczenia lub usuwania gatunków objętych ochroną.

Usuwając drzewa i krzewy, które są niezwykle istotnymi elementami krajobrazu oraz otaczającego nas środowiska, powinniśmy zawsze mieć na uwadze obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 4 ww. ustawy), który obliguje zarówno organy administracji publicznej, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne do dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy