Informacja Burmistrza

Niedziela, 12 Marzec 2017

BGK.6840.8.2016
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż
ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1467/2 O POW. 0,1741 HA
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 41.000,00 ZŁ netto
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)
podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w przypadku zmiany okoliczności powodującej powstanie obowiązku naliczenia podatku Vat, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości
WADIUM W WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
(słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 7 października 2016 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.
Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy