Z A W I A D O M I E N I E

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 kwietnia 2017 roku o godz 10 :00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.
Przewidywany porządek obrad:


1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6) Wnioski i zapytania.  

7) Informacja z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Starachowicach w 2016 roku.

8) Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach na temat bezrobocia w Gminie Wąchock i powiecie za 2016 rok.

9) Informacja z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku za rok 2016.  

10) Informacja Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku dotycząca przygotowań do organizacji Turnieju Sołtysów i Dni Wąchocka                 w 2017 roku.

11) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o sytuacji finansowej spółek w 2016 roku, w których Gmina Wąchock jest udziałowcem.

12) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.

13) Informacja z działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2016 rok.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz pedagoga szkolnego.

15) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16) Interpelacje i oświadczenia radnych.

17) Sprawy różne.

18) Zamknięcie sesji.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy