Przetarg

Poniedziałek, 12 Czerwiec 2017

Wąchock, dnia 12.06.2017 r.

BGK.6840.5.2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

informuje, iż

ogłoszone zostały przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wąchock,

1) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 125 O POW. 0,1666 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 24.340,00 ZŁ netto

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100)

podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1

pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w przypadku zmiany okoliczności powodującej powstanie obowiązku naliczenia podatku Vat, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości

WADIUM W WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

2) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 127/2 O POW. 0,1639 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 23.240,00 ZŁ netto

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100)

podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1

pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w przypadku zmiany okoliczności powodującej powstanie obowiązku naliczenia podatku Vat, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości

WADIUM W WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 21 lipca 2017 roku

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2:

- o godz. 9.00 – przetarg na działkę Nr 125

- o godz. 10.30 – przetarg na działkę 127/2

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy