Ankiety monitorujące dla Beneficjentów

Czwartek, 29 Marzec 2018

Ankiety monitorujące dla Beneficjentów

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Nr 00008-6933-UM1310016/15 z dn. 21.04.2016 r. §5 ust. 1 pkt. 23) b) udostępnia ankietę monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR. 

Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem z EFRROW w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność mają obowiązek złożenia do LGD ankiety monitorującej realizację operacji.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wokollysejgory.pl
w zakładce
Ankiety monitorujące .

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Stowarzyszenia na adres: 26 – 004 Bieliny, ul. Partyzantów 3.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" przypomina, iż na vortalu  www. lcoi.pl. można zarejestrować umowę/ przedsięwzięcie dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock.

Beneficjenci, którzy złożyli deklarację zamieszczenia oferty firmy/ przedsięwzięcia i uzyskali punkty w kryterium Innowacyjność zgodnie z Lokalnym kryteriami wyboru operacji, stanowiącymi załącznik do Regulaminu naboru, zobowiązani są do zarejestrowania umowy /przedsięwzięcia w systemie  lcoi.pl.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy