Zawiadomienie

Środa, 23 Maj 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 maja 2018 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6) Wnioski i zapytania.

7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach.

8) Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock:

a) Informacja Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,

b) Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,

c) Informacja Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku.

9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu Gminy Wąchock za I kwartał 2018 r.

10) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

11) Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica , ul. Dolna) w 2017 r.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m. Wąchock.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/873/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz.18).

14) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15) Interpelacje i oświadczenia radnych.

16) Sprawy różne.

17) Zamknięcie sesji.

 

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy