Zawiadomienie

Piątek, 22 Luty 2019

Przewidywany porządek obrad: 
1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2)  Przyjęcie porządku obrad.
3)  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
4)  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6)  Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2019 r.
7) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach mieszkańców Gminy, wniosków, interpelacji radnych z sesji oraz wniosków komisji w 2018 r.
8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock
9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z pracy Społecznej Rady Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2018 rok. 10)Informacja Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku z działalności jednostki za 2018 r. i głównych kierunków pracy na 2019 rok.
11)  Informacja Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku z działalności jednostki za 2018 r. i głównych kierunków pracy na 2019 rok.
12) Analiza działalności samorządów wiejskich i zarządów osiedli w 2018 roku.
13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019 – 2032.
15)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąchock dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
17)  Interpelacje i zapytania radnych.
18) Sprawy różne.
19) Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy