Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Środa, 15 Maj 2019

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg 

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”
działające na terenie gmin:
Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock 

Ogłasza nabór nr 1/2019 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

  • Przedsięwzięcia  I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od 3 czerwca do 17 czerwca 2019 roku.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, od  poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu  17 czerwca 2019 roku o godzinie 12 00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
Formą wsparcia jest refundacja kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy na jedną operację wynosi od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł.

Zakres tematyczny operacji:
W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego,  w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowania dziedzictwa lokalnego.

Warunki udzielenia wsparcia:
O wsparcie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty – spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń. zm.).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji wskazane zostały w Lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych) stanowiących załącznik  nr 7 do Regulaminu naboru.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji – 18 pkt.

Rodzaj i wartość zakładanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu dla przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym:

Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych szkoleń/kursów/warsztatów – 20,

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatach, kursach dotyczących walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych – 270 osób, w tym 200 osób należących do grup defaworyzowanych.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnienie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury oceny i wyboru operacji, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:
- dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje Wnioskodawcy i/lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy),
- oświadczenie o skorzystaniu ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych prowadzonych przez LGD,
- oświadczenie o skorzystaniu z doradztwa indywidualnego prowadzonego przez LGD.

  Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) 
w wersji papierowej i elektronicznej.  
Jeden egzemplarz kopii Wniosku jest zwracany Wnioskodawcy.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru  I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym wynosi 244 300,00 złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku o udzielenie wsparcia, formularz o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” www.wokollysejgory.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”- ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki:

- Regulamin naboru nr 1/2019 wraz z załącznikami

 Regulamin naboru

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik nr 2 Wzór umowy o przyznanie pomocy

Załącznik do umowy o przyznanie pomocy - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik  do umowy o przyznanie pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik do umowy o przyznanie pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik do umowy o przyznanie pomocy - 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o płatność

Załącznik do wniosku o płatność – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 4 Procedura wyboru i oceny operacji

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji formalnej wniosku

Załącznik nr 6 Regulamin Pracy Rady

Załącznik nr 7 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Załącznik nr 8 Oświadczenie o skorzystaniu ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych prowadzonych przez LGD

Załącznik nr 9 Oświadczenie o skorzystaniu z doradztwa indywidualnego prowadzonego przez LGD

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy